Haladjunk a korral!

Így summázható szeptemberi – tanévkezdő – lapszámunk szerzőinek, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete oktatóinak legfontosabb üzenete. Tanulmányaink a könyvtáros- és információs szakemberképzés legkorszerűbb trendjeinek elméletét és gyakorlatát vonultatják fel.

Sebestyén György dolgozata az információ és a menedzsment fogalmak összekapcsolásából született információmenedzsment elnevezésű modern tudományterület sajátosságait elemzi – hazai és külföldi felsőoktatási intézmények, illetve képzési programok mentén. Az első hallásra terjedelmes és nehezen emészthető terminust könnyedén, példákkal gazdagon illusztrálva segít befogadni; kitér a nem könyvtár- és információtudományi oktatási formákra is, valamint tudományelméleti szempontból lényeges összefüggéseket tár fel szűkebb szakmánk interdiszciplinaritása vonatkozásában. Konklúziója: az információmenedzsment kutatása a 21. század egyik nélkülözhetetlen sikerágazata, mely elsősorban a könyvtárosképzéshez és a gazdasági felsőoktatáshoz (ritkábban a műszakihoz) kötődik. A könyvtáros továbbképzések elmúlt 12 éves történetét tárja elénk Barátné Hajdu Ágnes, aki a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság elnökeként a téma leghitelesebb szakértője. A szerző kijelöli a nemzetközi tendenciák által is meghatározott jövőbeli képzési irányokat: távoktatás, piacorientáltság, a szakmai szervezetek dominanciája. Adatsorokban bővelkedő dolgozata kiemelt érdeklődésre számíthat.

Elektronikus könyv nélkül élni lehet, de minek? Ezt bizonyítja Kerekes Pál, modellként állítva elénk az ELTE BTK-n már évek óta jegyzett E-könyvészet című kurzusát. Tematika, szakirodalom, követelményrendszer – e főfejezeteken keresztül szinte észrevétlenül ismerteti meg az olvasóval az e-book mai világának minden fontos mozzanatát; élvezetes stílusban, ugyanakkor mindvégig szigorúan tudományosan megfogalmazott sorokkal. A féléves stúdium bemutatása mintaként szolgálhat a társintézmények tanmeneteinek formálásához is.

Gyakorlat nélkül nincs elmélet (és fordítva) – érvel meggyőzően a térítéses információszolgáltatás magyarországi vezéralakjának, Kóródy Juditnak cikke, mely az Infodok Kft. és az ELTE BTK (elsősorban információmenedzsment szakirányainak) hosszú évekre visszanyúló együttműködését tárja fel, a könyvtáros hallgatók versenyszférában zajló szakmai gyakorlatait értékelve. A jó gyakorlóhely kulcskérdés – hangsúlyozza – a végzett könyvtároshallgatók elhelyezkedése és a későbbi szakmai munkájuk sikeréhez elengedhetetlen kapcsolati tőke szempontjából egyaránt. Régi az újjal – ez tehát a biztos recept. Megtartva a „Váncza sütőport”, folyamatosan törekszünk az innovációra. Szükségszerű ez, hiszen az informatikus könyvtárosképzés is elüzletiesedett. Mi sem igazolja ezt jobban, mint az, hogy az idei szemeszterben az ELTE BTK-n az államilag finanszírozottaknál már jelentősen több önköltséges hallgató kezdte meg tanulmányait. Ez is erősít bennünket abban, hogy jó úton haladunk ...

Kiszl Péter