50. évfolyam (2003) 8. szám

Tudomány- és technikatörténet CD-ROM-on XV.

Csonka János (1852–1939)

A BME OMIKK tudománytörténeti műhelye 1999-ben indította el azt a multimédia CD-ROM sorozatot, amely a műfaj adta sokoldalú lehetőségek kihasználásával állít maradandó emléket a műszaki tudományok kiemelkedő magyar képviselőinek. A sorozat első négy kiadványát – The Voice of the Martians, Magyarok a világ tudományos-műszaki haladásáért, Gábor Dénes (1900–1979), Millner Tivadar (1898–1988) – a TMT 2001. 8. száma ismertette. A tudósok és feltalálók digitális arcképcsarnoka a közelmúltban újabb kiadvánnyal gazdagodott: „A Magyar Tudomány és Technika Nagyjai” sorozat keretében harmadikként látott napvilágot a „Csonka János (1852–1939)” című alkotás. (1. ábra)

A CD-ROM borítója
1. ábra   A CD-ROM borítója

A Műegyetem egykori tanműhelyvezetőjének, az első magyar gázmotor megalkotójának, a világ első karburátora társfeltalálójának, a Magyar Autóklub egyik megalapítójának, a későbbi legendás Csonka Gépgyár megálmodójának életét és munkásságát bemutató mű hangzóanyagokkal, álló- és mozgóképek sokaságával gazdagon illusztrálva hét fejezetben mutatja be mindazt, amit e nagyszerű hazánkfiáról tudni érdemes.

A Csonka János kora című fejezet három tanulmánya ismerteti:

  • a magyar motoripar megszületését és 1930-ig tartó fejlődésének jellemzőit (Keresztessy István),
  • az ipartörténeti fejlődés korszakváltásainak tükrében a mérnökszerepek megváltozását (Németh József),
  • a hazai automobilizmusban különleges szerepet játszó, 1901-ben megjelent első magyar autós szakkönyv (Herzfeld Mór) részleteit.

A Csonka János élete és munkássága című, a kiadvány gerincét alkotó fejezet öt részből áll. Az első rész Csonka Pál 1959-ben apjáról írt monográfiáját tartalmazza. A Csonka János és a Magyar Autóklub az autóklub 1930-as Jubiláris Évkönyvének azon részleteit idézi, amelyek Csonka Jánosról tesznek említést. A harmadik rész Csonka János, az ember címmel neves tudománytörténészek (Bátyai Jenő, Horváth Tibor és Terplán Sándor) írásainak részleteit gyűjti csokorba. A negyedik fejezet az életmű kronológiai feldolgozását (Csonka János élete az évszámok tükrében), az ötödik a Csonka Jánosról szóló mintegy félezer tételes válogatott irodalmat (Csonka János munkássága a szakirodalom tükrében) tartalmazza.

A Csonka Gépgyár önéletrajza című fejezet teljes terjedelmében tartalmazza ifj. Csonka János és Csonka Béla azonos címmel írt, és a Szentimrevárosi Egyesület jóvoltából 1996-ban megjelent könyvének anyagát, amely bemutatja az 1925-ben alapított és 1949-ben államosított gyár történetét, eredményeit, korának párját ritkító szociális jellemzőit.

A Műegyetem: a sikerek záloga című fejezet annak az intézménynek a tevékenységét mutatja be, amely alapot és keretet biztosított a sikerek eléréséhez. Ezen belül külön részek ismertetik az egyetem történetét alapításától napjainkig, a Gépészmérnöki Kar 1867–1932 közötti fejlődésének eseményeit és eredményeit, az autómérnök-képzés első 50 évét, valamint Mába érő tegnapok címmel az egyetem országos és világhírű nagyjait.

A hatodik fejezet Tisztelgő utókor címmel azt ismerteti, hogy utcanévtől szoborig, emléktáblától alapítványig mi, hol és milyen formában őrzi Csonka János emlékét Magyarországon. A hetedik fejezet Múzeumok relikviái címmel azokat a tárgyi, nyomtatott és személyes Csonka-emlékeket mutatja be, amelyek a Közlekedési, az Országos Műszaki, a Bélyeg-, Haris Autó-, Posta-, Textil- és Tűzoltómúzeum, valamint a mezőkövesdi Gépmúzeumban találhatók. (2. ábra)

A világ első karburátora
2. ábra  A világ első karburátora az Országos Műszaki Múzeum gyűjteményében

E Csonka-enciklopédia multimédia-anyagát a Médiatár fejezet képviseli. Ennek Kislexikon része közel 100 olyan szócikket tartalmaz, amely az előző fejezetek szöveganyagának csatolójaként további ismereteket közöl. A Képtár rész 12 alcím alatt több mint 400 fényképet, ábrát, rajzot és dokumentumot sorol, jelentős részük először lett publikálva. A Hangtár rész Kulcsár István 1979-ben Csonka Bélával Buffalóban készített riportját adja közre. A Filmtár (több mint 30 perc) 5 egységből áll, ezek a Csonka Jánosról készült egyetlen amatőrfilmet, Préda Tibor 1981-ban Csonka Jánosról készített ismeretterjesztő alkotását, a 2002. májusi emlékkiállítás, valamint az októberi kiállítás és emlékkonferencia eseményeit mutatják be; az ugyanitt szereplő diaporáma-összeállítás korabeli zenei aláfestéssel a századforduló autós képeslapjairól ad áttekintést.

A kiadvány létrehozásában közel félszáz neves szakember működött közre, felelős szerkesztője jelen sorok írója, audioszerkesztője Vida László, digitális szerkesztője Magyar László, videoszerkesztője Mosonyi László volt; a rendkívül színvonalas képanyagot Fenyvesi Róbert, Huszár János, Kádas Tibor és Oberländer Sándor készítette. A kiadvány mecenatúráját a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarától az R-Copy Plus Kft.-ig közel 20 kiemelkedő intézmény (többek között Az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány, a MÁV, a Magyar Posta, a Magyar Rádió, a Magyar Szabadalmi Hivatal, az OTP Bank) vállalta; a művet 2600 Ft + áfa áron (iskoláknak és könyvtáraknak engedménnyel) a kiadó Értékesítési és Marketing Csoportja forgalmazza.

Árkos Iván
BME OMIKK

Nyomtatható verzió