59. évfolyam (2012) 5. szám

Digitális tartalmak hosszú távú megőrzéséről a Rosetta rendszerben

Dancs Szabolcs

Múlt év októberében látott napvilágot az Európai Bizottság ajánlása a kulturális anyagok digitalizálásáról és online hozzáférhetőségéről, valamint a digitális megőrzésről (2011/711/EU). A dokumentum 8. pontja azt javasolja a tagállamoknak, hogy „erősítsék meg a digitális anyagok hosszú távú megőrzésére irányuló nemzeti stratégiáikat, tegyék naprakésszé a stratégiák végrehajtását célzó cselekvési terveket, és a stratégiákról, illetve cselekvési tervekről cseréljenek egymással információkat”. A hosszú távú megőrzés kérdése magyar viszonylatban is előkerül, amikor a 2011. évi LX. törvény hatályba lépésével létrejövő Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (MaNDA) MANDALAT névre keresztelt koncepciójában a magyar digitális kulturális örökség hozzáférhetővé tételét és hosszú távú megőrzését nevezi meg két fő feladatának. Cikkemben a probléma műszaki megoldásának egyik eszközét kívánom bemutatni az olvasónak.

Bevezető

2011 októberében került megrendezésre a varsói Lengyel Nemzeti Könyvtárban az a konferencia, amelynek témái a digitalizálás munkafolyamata, a digitalizálással kapcsolatos marketingtevékenységek, valamint a hosszú távú megőrzés problémái voltak. A szervezők elsősorban a Visegrádi Együttműködés tagállamainak nemzeti könyvtáraiból érkező kollégák részvételére számítottak, ugyanakkor a – tág értelemben vett – régió más országaiból (Ausztria, Észtország, Grúzia, Szlovénia) is invitáltak szakembereket. Magyarországot a rendezvényen az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai, Dr. Sajó Andrea főigazgató, Dr. Vonderviszt Lajos e-szolgáltatási igazgató, valamint szerény személyem képviselte. A hosszú távú megőrzés kérdésének megvitatásakor többen szóba hozták az Ex Libris által fejlesztett Rosetta rendszert, de tapasztalatokról, közelebbi információkról senki nem tudott beszámolni. Az elmondottakból annyi derült ki, hogy a szakmában kifejezetten jó hírnévnek örvendő termékről van szó.

Működő megoldás a hosszú távú megőrzés problémájára: a Rosetta rendszerről

Az Ex Libris és az Új-Zélandi Nemzeti Könyvtár által közösen fejlesztett Rosetta 2009-ben került a piacra. A rendszer magját az ISO-szabványként elfogadott (ISO 14721:2003) Nyílt Archiválási Információs Rendszer (Open Archival Information System = OAIS) elnevezésű referenciamodellben meghatározott hat funkcionális entitás alkotja, ezek: befogadás, a digitális objektumok tárolása, adatkezelés, adminisztráció, a megőrzés tervezése, a hozzáférésről való gondoskodás. A Rosetta támogatja továbbá a következő metaadatszabvá-nyokat: Metadata Encoding and Transmission Standard (METS), Preservation Metadata: Implementation Strategies (PREMIS), Dublin Core; valamint az Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) adatcsere-protokollt. Moduláris felépítése a digitális objektumok teljes életciklusát lefedi, bármilyen formátumú tartalomról is legyen szó. Ami architektúráját illeti, a folyvást gyarapodó digitális gyűjtemények megőrzését és kezelését támogató, skálázható infra-struktúrával rendelkezik. Az egyes modulok és az adatbázis különböző fizikai vagy virtuális kiszolgálókra telepíthetők, de létezik „minden-az-egyben” megoldás is, amikor a modulok egyetlen szerveren foglalnak helyet. A rendszer hatékony működését növelendő a „minden-az-egyben” architektúrát szimultán módon, egyszerre több szerveren is üzemeltethetjük. Rugalmas rendszerről lévén szó, a kezdeti hardverkonfiguráció a későbbiekben a speciális feladatok (pl. vírusellenőrzés, fixity) ellátása, avagy az egyre gyarapodó digitális gyűjtemény tárolása érdekében további dedikált kiszolgálókkal, munkaállomásokkal bővíthető. A rendszer flexibilis voltát erősíti az absztrakt tárolási réteg, amelynek köszönhetően az egyes modulokhoz más-más tároló hardver rendelhető.

A Rosetta rendszerarchitektúrája és az OAIS modell

Az OAIS információs modelljének egyik alapfogalma az információs csomag. Egy ilyen csomag két, ún. információs objektumot tartalmaz: a tartalmi információt (Content Information) és a megőrzési leíró információt (Preservation Description Information = PDI). Maga az információs objektum egy – fizikai vagy digitális – adatobjektumból és az annak jelentéssel bíró információként való értelmezhetőségét lehetővé tevő reprezentációs információból tevődik össze. A csomagokhoz további két információs objektumtípus kapcsolódhat: a csomagolási információ (Packaging Information) és a csomagolási leírások (Package Descriptions). A hárominformációs csomag:

 1. Submission Information Package (SIP) – a digitális tartalom előállítójától származó információs csomag;
 2. Archive Information Package (AIP) – az információs objektum hosszú távú megőrzéséhez szükséges információkat tartalmazó csomag;
 3. Dissemination Information Package (DIP) – a felhasználónak továbbított információs csomag.

Az információs csomagoknak és a vonatkozó szabványoknak a hosszú távú megőrzés folyamatában elfoglalt helyét jól illusztrálja az 1. ábra.

1. ábra Az egyes információs csomagok helye az OAIS referenciamodellben

Nézzük meg az OAIS modell konkrét megvalósulását a Rosetta architektúrájában!

A Rosetta webalkalmazás, amely elérhető a mai elterjedt Windows, Macintosh OS és bizonyos Linux böngészőkkel, mint pl. az Internet Explorer, Firefox, Safari vagy Opera. A felhasználói azonosítás (autentikáció) a rendszeradminisztrátor által konfigurált ún. Patron Directory Service (PDS) segítségével történik. A rendszer elemei közötti információáramlás útját a 2. ábra mutatja.

2. ábra A Rosetta architektúrája

Mint látjuk, a digitális tartalom létrehozója a PDS-en történő azonosítás után feltölti (3. ábra) az adatállományokat és a rájuk vonatkozó leíró információkat (cím, szerző, létrehozás dátuma stb.) a raktárszerverre (Deposit Server), ahol ezek ún. raktározási tevékenységekként (deposit activities) tárolódnak. Ilyen raktározási tevékenységek: a feltöltő által létrehozott, nem véglegesített tartalmak, vagyis vázlatok, piszkozatok; a digitális gyűjteményt gondozó munkatársak (staff users) által a tartalom-létrehozóhoz visszaküldött, javításra szoruló állományok; valamint a véglegesen visszautasított feltöltések.

A következő állomás a közbülső kiszolgáló (Staging Server), ahova már SIP csomaggá konvertálva érkezik a tartalom. Az illetékes munkatársak a csomag kiértékelése után döntik el, hogy visszaküldjék, véglegesen elutasítsák, vagy tartós megőrzésre továbbítsák. A permanens raktárba (Permanent Repository) ezután átkerülő, – a PREMIS terminológiáját követve – intellektuális entitásokként meghatározott tartalmakat nem lehet frissíteni, törölni vagy újrarendezni. Ha valamiért mégis módosítani szeretnénk valamelyiket, előbb vissza kell mozgatnunk a közbülső kiszolgálóra. A módosítást követően az entitás új verziójaként kerül eltárolásra a permanens raktárban.

A Rosetta természetesen lehetővé teszi a tartalmak megjelenítését mind a – megfelelő jogosultsággal bíró – külső felhasználók, mind a digitális gyűjtemény gondozói számára. A felhasználó egy külső alkalmazás révén küldi el kérését, amelyre a rendszer tartalomszolgáltató modulja (Delivery Manager) válaszol. A felhasználói jogosultságok ellenőrzését egy ún. hozzáférési jogosultságellenőrző (Access Right Checker) végzi el, a digitális tartalmak megjelenítését a 4., 5., és 6. ábra mutatja.

A Rosetta és a METS

A tartalomlétrehozó által végzett raktározási tevékenységek (deposit activities) adatállományokból és azok metaadataiból épülnek fel. A Rosetta a raktározási tevékenységeket intellektuális entitásokká (IE) szervezi, amelyek összetevői az adatállományok és a vonatkozó reprezentációk (az utóbbiak a digitális objektum különféle nézetei). FTP vagy NFS szervereken keresztül történő automatizált feltöltéskor a reprezentációk egy előre meghatározott tartalomstruktúra szerint szerveződnek. Ilyenkor az egyik reprezentáció állhat például bélyegképekből, míg az adatállomány egy másik reprezentációja teljes képekből.

A Rosetta a tartalom létrehozója által szolgáltatott, leíró jellegű metaadatokat és a feltöltés során automatikusan generált technikai adatokat az egyes IE-hez tartozó METS-állományokká konvertálja. Az egyetlen raktározási tevékenységhez kapcsolódó intellektuális entitásokat reprezentáló METS-állo-mányok alkotják a SIP-csomagot.

3. ábra Digitális tartalmak feltöltése a Rosettába

4. ábra Digitális tartalom megjelenítése

5. ábra Digitális tartalom megjelenítése

6. ábra Digitális tartalmak felhasználói megjelenítései a Rosettában

Az intellektuális entitásokra vonatkozó információkat tartalmazó METS-állományok felépítése (7. ábra):

 1. leíró metaadat – a tartalom létrehozója vagy a digitális gyűjtemény gondozói szolgáltatják; formátuma: tipikusan Dublin Core;
 2. adminisztratív metaadat – technikai metaadat, provenienciára vonatkozó adat (pl. a feltöltő neve), hozzáférési jogosultságokra vonatkozó adat; formátuma: DPS Normalized XML (DNX);
 3. struktúratérkép – az intellektuális entitások logikai csoportosításának hierarchiája.

7. ábra Egy több reprezentációjú intellektuális entitás lehetséges példája

A megőrzési modul

Ahogy korábban említettük, a rendszer az OAIS modellben meghatározott funkcionális entitásokra épül, ennek megfelelően kialakított moduláris felépítését illusztrálja a 8. ábra. (Ugyanitt láthatjuk az információs csomagok helyét a feldolgozás, megőrzés és nyilvánosságra hozatal folyamataiban.)

8. ábra A Rosetta rendszer moduláris felépítése

A megőrzési modul (Preservation Module) célja, hogy eszközként szolgáljon a tartós megőrzésre eltárolt digitális gyűjteményeket fenyegető lehetséges kockázati tényezők leírásához, a fenyegetett gyűjteményrészek azonosításához, a kockázati tényezők kiiktatására vonatkozó tervek elkészítéséhez és megvalósításához.

A rendszernek ez az eleme a következő almodulok-ból épül fel:

 1. 1. Formátumkönyvtár (Format Library) – itt a tárolt formátumokra, azok tulajdonságaira, alkalmazásaira és a velük kapcsolatos kockázati tényezőkre vonatkozó leírások találhatók, amelyeket a gyűjtemény gazdaintézményei szolgáltatnak; a Formátumkönyvtár ambíciója szerint egy globális tudásbázissá kíván válni, amelyhez a Rosetta rendszert implementáló bármely intézménynek lehet hozzáférése.
 2. 2. Kockázatelemzés (Risk Analysis) – az almodul feladata, hogy kontrollálja mindazokat az automatizált vagy manuális munkafolyamatokat, amelyek a gyűjtemény kockázati státuszának, fenyegetettségi szintjének felmérésére irányulnak. A munkafolyamatok során azonosított digitális tartalmakból létrehozott objektumhalmazokat a felhasználók továbbíthatják a Megőrzéstervezés almodulhoz.
 3. 3. Megőrzéstervezés (Preservation Planning) – az almodul szolgál azokkal az eszközökkel, amelyekre a megőrzéselemzők munkájuk során támaszkodhatnak. Segíti tehát a megőrzési tevékenységekre vonatkozó információk összegyűjtését; a szükséges tesztek végrehajtását és a teszteredmények kiértékelését; valamint, általában, a fenyegetett digitális objektumok megőrzésének érdekében történő döntéshozatalt.
 4. 4. Megőrzés-végrehajtás (Preservation Execution) – az almodul hozzárendeli a megőrzéstervezés során kreált reprezentációkat a fenyegetett intellektuális entitásokhoz. A folyamat befejeztével az intellektuális entitások új, fenyegetettség-mentes reprezentációjú változatai jönnek létre.

A következő illusztrációk némi betekintéssel szolgálnak a „Formátumkönyvtár” működésére vonatkozólag (9.-13. ábra):

9 ábra A formátumok listája a Formátumkönyvtárban

10. ábra A formátumhoz tartozó alkalmazások

11. ábra Egy alkalmazással kapcsolatban észlelt kockázatok megjelenítése

12. ábra Megőrzéstervezés

13. ábra A „veszélyeztetett” formátumok kilistázása

Mint láttuk, a rendszer működésének, egyszersmind a hosszú távú megőrzés garantálásának kulcsmomentuma a kockázatelemzés. Ennek során derül ki, hogy milyen aktuális vagy jövőbeli kockázatforrást jelenthet – példának okáért – egy formátum elavulása vagy a vonatkozó alkalmazás inkompatibilissé válása. A permanens raktárba kerülő állományok mind átesnek a kockázatelemzésen. Az analízis eredményeiből indul ki a megőrzéstervezés, amikor előbb kijelöli a fenyegetett objektumok egy teszthalmazát, meghatározza a kiértékelés során alkalmazandó ismérveket, majd alternatív módszert alakít ki a gyűjtemény szempontjából kockázatot jelentő formátumú digitális objektumok megőrzésére. A megőrzési terv tesztelését követi a megvalósítás, amely egyaránt létrejöhet belső vagy külső konverzió segítségével. Az érintett intellektuális entitások konvertálásának eredményeit a tervben megfogalmazott ismérvek alapján értékelik ki.

A Rosetta és a mormonok

A Mormon Egyház, teljes nevén az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza mintegy 13 millió tagot számlál világszerte, és több mint 28 kongregációval rendelkezik. Nevükhöz fűződik a legnagyobb genealógiai szolgáltatás, a FamilySearch (https://www.familysearch.org), amely több mint száz év aktív gyűjtésének termését foglalja magában. A 2,5 millió mikrofilmtekercsre rúgó gyűjtemény több mint 13 milliárd nevet és több milliónyi fotót tartalmaz. 2007-ben az egyház bejelentette, hogy a szélesebb körű hozzáférhetőség érdekében digitalizálja gyűjteményét. Az egyház informatikai osztályának munkatársai a digitális megőrzés biztonságos és költséghatékony eszköze után kutakodva jutottak el a Rosetta rendszerhez, és döntöttek annak tesztelése mellett.

A vizsgálat során a rendszer skálázhatóságára és befogadóképességére fektették a hangsúlyt. Még konkrétabban azt tesztelték, hogy a rendszer képes-e 24 óra alatt 200 ezer adatállomány, éves szinten tehát 2 petabyte-nyi adat befogadására, valamint horizontális particionálás esetén a Rosetta egyetlen példánya (másképpen: shardja) képes-e 50 millió rekord tárolására, amely egy húszpéldányos implementálás esetén egymilliárd rekord tárolását tenné lehetővé.

A kísérlet bebizonyította, hogy a rendszer mindkét téren eleget tesz az elvárásoknak. 200 ezer, egyenként 10 KB méretű adatállomány került feltöltésre jóval kevesebb mint 24 óra alatt, valamint a rendszer egyetlen példánya könnyedén „elbírt” 50 millió rekordot. Meggyőződve arról, hogy a rendszer kiváltképp alkalmas eszköz a jelentős méretű digitális gyűjtemények kezelésére, az egyház a Rosetta mellett tette le a voksát.

A Rosetta rendszert a Mormon Egyház mellett a következő intézmények implementálták:

Tengerentúl:
National Library of New Zealand – Új-Zéland
Archives New Zealand – Új-Zéland
National Library Board of Singapore – Szingapúr
State University of New York at Binghamton – Amerikai Egyesült Államok
National Agency for Science and Technology Information (NASATI) – Vietnam
Getty Research Institute – Amerikai Egyesült Államok

Európa:
Bayerische Staatsbibliothek (BSB) – Németország
GOPORTIS: Deutsche Zentralbibliothek fuer Wirtschaftswissenschaften (ZBW), Deutsche Zentralbibliothek fuer Medizin ZBMED, Technische Informationsbibliothek
Hannover – Németország
Katholieke Universiteit Leuven – Belgium
Eidgenoessische Technische Hochschule ETH Zuerich / NEBIS – Svájc

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm Németh Ágostonnak, az Ex-Lh Kft. ügyvezető igazgatójának, és Ido Pelednek, az Ex Libris Rosetta termékmenedzserének, hogy segítséget nyújtottak a cikk megírásához.

Beérkezett: 2012. IV. 10-én.

Dancs Szabolcs az OSZK gyűjteményszervezési igazgatója.
E-mail: dancs.szabolcs@oszk.hu


Irodalom

 1. The ability to preserve a large volume of digital assets: a scaling proof of concept – http://www.exlibrisgroup.com/files/Products/Preservation/RosettaScalingProofofConcept.pdf (Letöltve: 2012. március 5.)
 2. BLACKALL, Chris: Climbing Mt. Preservation: architectures and standards environments for PREMIS – http://www.apsr.edu.au/longterm/blackall.ppt (Letöltve: 2012. március 5.)
 3. DAY, Michael: The OAIS Reference Model –
  http://www.ukoln.ac.uk/preservation/presentations/2006/reference-models/oais-slides-day.pdf (Letöltve: 2012. március 5.)
 4. Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS) –
  http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.PDF (Letöltve: 2012. március 5.)

Nyomtatható verzió